Sex Hormone Binding Globulin (SHBG)

Telepath:
SHBG2L
ICE Codes:
LSHBG